รายการ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
O43มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O45 มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O34ลงนามประกาศเจตจำนงค์
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O30แบบลงนามช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน 1ตค 61-31 มีค 62
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2561
แบบลงนามมาตรการป้องกันการรับสินบน
แบบลงนามคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
แบบลงนามรับทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติร้องเรียน
ใบลงนามรับทราบมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
แบบลงนามเรื่องร้องทุกข์
การประเมินความเสี่ยงประจำปี 2561
รูปการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1 2 >