การลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
3. มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน
4. มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ


หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

*** หากใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ (Smart Card)
ใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ : toea.doe.go.th/

คำเตือน
หากลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่ได้งานและยังประสงค์ที่จะไปทำงาน ให้แจ้งยืนยันทุก 3 เดือน ที่กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และ สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10 โดยส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมาย หรือโทรศัพท์ มิฉะนั้นรายชื่อจะถูกตัดออกจากศูนย์ทะเบียน