วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"เป็นกลไกหลักของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้แรงงานไทยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในทุกประเทศ"


พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้กับประเทศ

2. ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและครอบครัว

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ