วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ

2. ส่งเสริมให้คนงานได้รับการคุ้มครองในการทำงาน ได้รับค่าตอบแทนที่ดีในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ส่งเสริมให้ผู้ที่กลับจากการทำงานในต่างประเทศสามารถนำประสบการณ์ เทคโนโลยีและเงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศ