สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน

ได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศโดยร่วมกับธนาคารที่ทำ

ข้อตกลงกับกรมการจัดหางาน

ในการให้บริการสินเชื่อแก่คนหางานโดยใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

หรือกู้โดยไม่ใช้หลักทรัพย์(บริษัทจัดหางานค้ำประกันเงินกู้) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-245-6710-11