ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ เกิน 45 วัน

ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ เกิน 45 วัน

1. แบบจง.44 กรณีฝึกงานเกิน 45 วัน (ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทฯ (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 1 ชุด

3. รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 1 ชุด

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)

จำนวน 1 ชุด

5. หนังสือเชิญฝึกงานจากต่างประเทศ หรือข้อตกลงของบริษัทในต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดส่งลูกจ้างไปฝึกงาน (เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปลด้วย)


จำนวน 1 ชุด

6. หลักสูตร หรือตารางฝึกงาน อบรม ดูงาน

จำนวน 1 ชุด

7. หลักฐานแสดงว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม


จำนวน 1 ชุด

8. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นำผู้ฝึกงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ

จำนวน 1 ชุด

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้าพาสปอร์ตของลูกจ้างที่จะไปฝึกงานต่างประเทศ

จำนวน 1 ชุด

10.สัญญาฝึกงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้
10.1 ระยะเวลาการฝึกงาน วัน เวลา วันหยุด
10.2 สวัสดิการ อาหาร ที่พัก
10.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
10.4 ค่ารักษาพยาบาล
10.5 อัตราเบี้ยเลี้ยง ต้องไม่ต่ำกว่าตามประกาศกรมการจัดหางาน
10.6 การจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ไปฝึกงานเต็มตามเงินเดือนที่ได้รับโดย นายจ้างนำเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างในประเทศไทย


จำนวน 3 ชุด

11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ ระบุตำแหน่ง/สาขาที่ไปฝึกงาน

จำนวน 1 ชุด

12.บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ

จำนวน 3 ชุด

13.หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นเรื่อง ติดตามเรื่อง (ติดอาการแสตมป์ 30 บาท) นายจ้างต่างประเทศแนบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), หน้าพาสฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ


จำนวน 1 ชุด

14. หนังสือขอส่งพนักงาน / ลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิเทศ

จำนวน 1 ชุด

เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ้นรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 โทร 0-2245-6714-5

FILE PDF