การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนไทยไปทำงานในใต้หวันประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในใต้หวัน

 

FILE PDF