ภารกิจของหน่วยงาน

5 ภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

1. จัดหางานในประเทศ

  • จัดหางานให้แห่ผู้ว่างงานที่หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง
  • จัดหางานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ ทหารที่จะปลดประจำการและผู้ประสบภัยต่างๆ
  • จัดหางานเคลื่อนที่
  • จัดงานนัดพบแรงงาน
  • รับแจ้งตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการ
  • ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ตำแหน่งงานว่าง
  • รับลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาง

2. จัดหางานต่างประเทศ

  • ให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ
  • รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองเป็นครั้งแรก และกรณี Re-Entry
  • อบรมคนหางานเพื่อเตรียมตัวไปทำงานต่างประเทศ
  • การพิจารณาอนุญาตส่งคนงานไปฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศ

3. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ.

  • บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทหารี่จะปลดประจำการ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ
  • จัดวันแนะแนวอาชีพ/มหกรรมอาชีพ
  • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
  • ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
  • ส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุ
  • บริการให้คำปรึกษา/บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน ณ ศูนย์ข้อมูลอาชีพ

4. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

  • รับและพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการจ้างงานคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • การแจ้งเข้า - ออก การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน/ท้องที่การทำงาน/ลักษณะงานของคนต่างด้าว
  • ควบคุมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหาย

5. การคุ้มครองคนหางาน

  • รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ
  • รับแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานทั้งในและต่างประเทศ
  • การจดทะเบียนลูกค้า/ตัวแทนจัดหางาน
  • สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย