ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนเข้าระบบจ้างงานถูกต้อง New
ขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน
รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
นายจ้าง เฮ! ครม.เห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เร่งฟื้นฟูประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19
กรมการจัดหางานรับไม้ต่อ รมว.สุชาติ เร่งหางานให้ลูกจ้าง JSL
เตือนภัย คนหางานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน ร้องกกจ.ตรวจสอบ พบไม่ใช่บริษัทจัดหางาน
ประกาศจำนงสจริตในการบริหารงาน
มาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เชิญชวนคนหางาน ผู้สนใจไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างงานแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างงานตรง
ขอเชิญร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ พาคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามกำหนด
การให้บริการสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา CO-VID 19
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข่าวสารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดปัตตานี
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอนาจักร
เอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองบุคคล
 1 2 3 >  Last ›