ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20)
เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 3 ฉบับ เพื่่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 4 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการตั้งจุดคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3/2564
คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 5 / 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 114/2564 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 ส.ค.62
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน