tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ITA 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565


ข้อมูลพื้นฐาน

01.โครงสร้างหน่วยงาน 

02.ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

2. ข่าวประกาศรับสมัครงาน

3. ข่าวประกาศ

4. ตำแหน่งงานว่าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

1. ไลน์กลุ่มหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

09. Social Network

1. facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

2. เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร 

การบริหาร/การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ

2.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน ม.33)

2.คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ (สำหรับสถาบันการศึกษา

3. คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ (สำหรับนายจ้างภาครัฐ

4. คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ (สำหรับนายจ้างนิติบุคคล)

5. คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ (สำหรับผู้หางาน)

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

1. ไทยมีงานทำ

2. ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง

3. ระบบขออนุญาตทำงาน (ตท.2) ของแรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรสีชมพู

4. ระบบการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (E-lnform)     

5. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ / Re-entry / แจ้งการเดินทางไปทำงานต้างประเทศด้วยตนเอง

6. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ VGNEW 

การบริหารเงินงบประมาณ

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

2. ของกรมการจัดหางาน

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

2. ของกรมการจัดหางาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy))

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

    2.กรมการจัดหางาน

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน