ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 New
วันมหกรรมอาชีพ online จังหวัดสุพรรณบุรี
QR Code สื่อประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านจัดหางานต่างประเทศ
การเผยแพร่สื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานรับทราบ ผ่าน Application ''Lucky Tiger
โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
มหกรรมอาชีพออนไลน์ Krabi 2021
สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่น
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการกักกันของแรงงานไทยที่กลับ จากการทำงานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก (Polypropylene และ Polyethylene)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
การให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
กรมการจัดหางาน แนะประชาชนรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ปลอดภัยจาก COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 10 ฉบับ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 1 2 3 >  Last ›