ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy sdn. Bhd. New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn.Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICE
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (เพศชาย)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านล่ามภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 1 2 >