สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ค้นหา

 
   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานราชการ)
   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)
   แบบใบขอยกเลิกวันลา
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ
   แบบใบลาติดตามคู่สมรส
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   แบบใบลาอุปสมบท
   แบบใบลาพักผ่อน
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   ตารางแสดงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตและอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือน

   แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แบบฟอร์มการจัดทำผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แนวทางการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง)
   แนวทางการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนภูมิภาค)
   แบบประเมินบุคคลเเละผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   รูปแบบการจัดทำผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   แบบประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
   แบบแสดงข้อมูลบุคคล เพื่อประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   แบบวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   แบบแสดงผลงานสำคัญ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   ใบสรุปใบสมัคร ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   (เอกสารแนบท้าย)ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แบบประเมิน - แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจกรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส กรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 2
   แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนออื่นๆ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองอธิบดีกรมการจัดหางาน
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน
   แบบฟอร์มการจัดทำผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อประเมินระดับชำนาญงาน)
   แบบสำรวจข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำเเหน่งจัดหางานจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
   แบบฟอร์มเอกสารการรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (แบบ 2-4)
   แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
   แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุดที่ ๒ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
   แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุดที่ ๑ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
   ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
   แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
   แบบเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
   แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
   ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมการจัดหางาน
   เอกสารประกอบการอบรมข้าราชการใหม่กรมการจัดหางาน 2560
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
   หนังสือมอบฉันทะ
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับยกเลิกหนังสือฉบับเก่า)
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด