วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม
  3. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ค่านิยม (Value)

ISDOE

ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ มุ่นเน้นการพัฒนา มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ตื่นตัว คิดและการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว