แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

   แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   แผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อกรมการจัดหางาน (ด้านการบริหารงานบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   แผนการฝึกอบรมบุคลากรกรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
   แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
   แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔