ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
รับสมัครพนักงานกองทุน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจาก ราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการจัดหางาน
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
มติ อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ อนุมัติแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน
ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
 1 2 >