ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สมาชิกที่กำลังจะเกษียณในปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ –30 ก.ย. 2564 New
ช่องทางการตรวจสอบยอดเงิน กบข. ทั้งหมด 7 ช่องทาง New
สิทธิ์รับเงิน กบข. คืนเป็นอย่างไร
รวมสิทธิพิเศษ กบข. มาใหม่! ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์
สมาชิก กบข. ร่วมอบรมออนไลน์ ในเดือนมิ.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรี!
รอบรู้เรื่องราว กบข. เรื่องความคืบหน้าการเสนอแก้ไขกฎหมาย
ขอเชิญร่วมลงคะแนนคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้จัดทำรายงานผลการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓
รับสมัครพนักงานกองทุน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจาก ราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการจัดหางาน
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
 1 2 >