ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน New
ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขอประชาสัมพันธ์งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
กบข. ได้พัฒนาโปรแกรม “ระบบบริการทันใจ (GPF Service)”
โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ