แบบฟอร์มการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แบบฟอร์มการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ

FILE PDF

 1. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 2. ตัวอย่างแนวทางการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
 3. ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 4. ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 5. ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 6. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 7. ตัวอย่างแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ จนทดำเนินการสอบ จนทกรอกคะแนน
 8. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน
 9. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 10. ตัวอย่างใบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 11. ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือ
 12. ตัวอย่างการจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ และคำสั่งจ้าง
 13. ตัวอย่างแนบจ้าง
 14. สัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 15. ตัวอย่างทะเบียนประวัติพนักงานราชเฉพาะกิจ
 16. ตัวอย่าง แบบ รปภ1