ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 7 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559


FILE PDF

 1. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว3519 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 2. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_3774 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 3. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/3843 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 4. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_ว 3777 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 5. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_ว 3878 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 6. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/4184 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
 7. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_ว 3849 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 8. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_ว 4186 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
 9. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_5178 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
 10. ด่วนที่สุด ที่ปง 0004.4_5180 ลงวันที่ 12 ต.ค. 61
 11. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_5339 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
 12. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_5889 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 13. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4_6320 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
 14. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/1363 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
 15. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/1357 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
 16. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/1874 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562
 17. ด่วนที่สุด ที่ ปง 004.4/3964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 18. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/4199 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 19. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/6254 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
 20. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/6394 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 21. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/869 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 22. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/1821 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
 23. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1998 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563