ภารกิจของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1) งานธุรการและงานสารบรรณ

2) งานบุคลากร

3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์กรม

2) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความต้องการฝึกอบรม และการจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

3) จัดทำทะเบียนประวัติวิทยากร จัดทำฐานข้อมูล การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี การฝึกอบรม

4) อำนวยการเกี่ยวกับการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร

5) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานของข้าราชการ ขอรับทุนรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ Knowledge Management

7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

1) จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม

2) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ

3) ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อการกำหนดระดับและอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้เหมาะสม

4) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

5) การประเมินผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

7) การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

1) ดำเนินการเกี่ยวกับสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนสายงาน การโอน การย้าย การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ การออก

จากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

2) ดำเนินการปรับวุฒิและปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิของข้าราชการ

3) ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง

4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคล และคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ระดับสูง ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

5) ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว การอนุญาตให้ออก และเลิกจ้าง ตลอดจนการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ ค่าจ้าง

7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ราชการ รวมทั้งบันทึก ปรับปรุง และประมวลผลข้อมูลด้านบุคลากรของกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (DPIS)

2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3) ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

4) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

5) ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

6) การดำเนินงานตามโครงการเบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาล การขอพระราชทานเพลิงศพ และการจัดทำหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานและเงินเดือน

7) พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มงานวินัย

1) สืบสวน สอบสวน และพิจารณางานวินัยและหาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2) งานเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวโทษ การจัดทำคำสั่ง ลงโทษทางวินัย การพิจารณาเพิ่มโทษหรือลดโทษ หรืองดโทษของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของกรม

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อน หรือการสั่งพักราชการ

4) ดำเนินการตามแผนงานและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5) เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรของกรม

6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย