โครงสร้างหน่วยงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

4. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

5. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

6. กลุ่มงานวินัย