โครงสร้างหน่วยงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย

นางอัจฉรา เราจุติธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป


- นางสาวอโนทัย คุณกะมุท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- นางสาวภคนันทน์ พุ่มอรุณ

- นางสาวกนิษตา เทศเซ็น

- นางสมทรง บุญแสง

- นายวิทิต เข็มมุกด์

- นางสาวเพ็ญจิตร สีสวย


2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


- นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี จันทร์มล

- นางสาวสุปราณี ยิ้มผึ้ง

- นางสาวเปมิกา ขำระหงษ์

- นางสาววิไลลักษณ์ ยวงทอง


3. กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน


- นางสาวอารยา ชัญถาวร หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

- นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี

- นางสาวเพ็ญนภา นันทกุล

- นายอนุวัฒน์ นาคแก้ว

- นางสาววิภาพร รติธีรเดช


4. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


- นางสาวศศิญา อุณหกะ หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- นางอาภากร ตันตระกูล

- นางจงลักษณ์ ปัญจจอม

- นางสาววีนัสศรินทร์ สุดใจ

- นางสาวกฤษฎาพร รันกระโทก

- นางสาวอาริสา สาเสน


5. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


- นางวารี วสุนธราภิวัฒก์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- นางสาวมีนา สืบสาย

- นางปิยะพร กุลศิริ

- นายธนกร นาดี


6. กลุ่มงานวินัย


- นายณัฐพล ทุนอินทร์ ห้วหน้ากลุ่มงานวินัย

- นางสาวณฐกันต์ เกาเต๊ะ

- นางสาวแพรวพรรณ คำโพธิ์

- นายธีะศักดิ์ ทองบุ

- นายชุติพงษ์ คงเสน