โครงสร้างหน่วยงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย

นางอัจฉรา เราจุติธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

- นางสาวอโนทัย คุณกะมุท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- นางสาวภคนันทน์ พุ่มอรุณ

- นางสาวกนิษตา เทศเซ็น

- นางสมทรง บุญแสง

- นายวิทิต เข็มมุกด์

- นางสาวอาริสา สาเสน

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นางสาวสุปราณี ยิ้มผึ้ง

- นางสาวเปมิกา ขำระหงษ์

- นางสาววิไลลักษณ์ ยวงทอง

3. กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

- นางสาวอารยา ชัญถาวร หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

- นางสาวเขมจิรา ภูวะศรี

- นางสาวเพ็ญนภา นันทกุล

- นางสาวภาณิรดา ภูจอมนิน

- นางสาววิภาพร รติธีรเดช

4. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- นางสาวศศิญา อุณหกะ หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- นางจงลักษณ์ ปัญจจอม

- นางสาวมีนา สืบสาย

- นางสาววรางคณา ปัณณราช

- นางสาววีนัสศรินทร์ สุดใจ

- นางสาวลักขณา เลิศฤทธิยามาศ

- นางสาวกฤษฎาพร รันกระโทก

5. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- นางอาภากร ตันตระกูล

- นางวารี วสุนธราภิวัฒก์

- นางสาวชุติมน รื่นธะนะ

- นางปิยะพร กุลศิริ

- นางสาวเพทาย บรรจง

6. กลุ่มงานวินัย

- นายณัฐพล ทุนอินทร์

- นางสาวณฐกันต์ เกาเต๊ะ

- นายพงศ์ธวัช บุญเกตุ

- นางสาวเพ็ญจิตร สีสวย

- นายชุติพงษ์ คงเสน