โครงสร้างหน่วยงาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบด้วย

นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป


- นางสาวจารุกัญญ์ ทิพย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

- นางสาวภคนันทน์ พุ่มอรุณ

- นางสาวกนิษตา เทศเซ็น

- นางสมทรง บุญแสง

- นายวิทิต เข็มมุกด์


2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


- นางสาวศศิญา อุณหกะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นางสาวสุปราณี ยิ้มผึ้ง

- นางสาวธันนิดา อุดมปณิธ

- นางสาววิไลลักษณ์ ยวงทอง


3. กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน


- นางสาวอารยา ชัญถาวร หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน

- นางสาวเพ็ญนภา นันทกุล

- นายพฤติ ศรีจันทร์

- นางสาววิภาพร รติธีรเดช


4. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


- นางอาภากร ตันตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- นางจงลักษณ์ ปัญจจอม

- นางสาววรางคณา ปัณณราช

- นางสาวพิชญานิน พยุงสุวรรณ

- นางสาวกฤษฎาพร รันกระโทก

- นางสาวอาริสา สาเสน


5. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


- นางวารี วสุนธราภิวัฒก์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- นางสาววีนัสศรินทร์ สุดใจ

- นางสาวเพทาย บรรจง

- นางปิยะพร กุลศิริ

- นายธนกร นาดี


6. กลุ่มงานวินัย


- นายณัฐพล ทุนอินทร์ ห้วหน้ากลุ่มงานวินัย

- นายธีะศักดิ์ ทองบุ

- นายสุรินทร์ จังคศิริ

- นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย

- นางสาวเสาวนิตย์ เนื้อเขียว