วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร

น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน