นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” รายการ “กอ.รมน.เพื่อประชาชน”
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ. .... ณ ห้องทำงานชั้น 9 กรมการจัดหางาน
 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน)
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน

 1 2 3 >