1
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทราบถึงเทคนิคและหลักการการดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ให้การต้อนรับนางราณี อุปการะกุล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และนางอังสนา ชินประดิษฐสุข  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ที่เข้าพบหารือเกี่ยวกับการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการต
 นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  พร้อมด้วยนายสมบัติ  นิเวศรัตน์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน

 1 2 >