งานประเทศญี่ปุ่น IM

 

อยากไปทำงานประเทศญี่ปุ่น


โครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
โดยผ่าน องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.overseas.doe.go.th/

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ,ปวช. ,ปวส. ทุกสาขาวิชา
3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สายตาปกติ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีรอยสัก
และไม่เป็นโรคต้องห้ามของประเทศญี่ปุ่น
4. พ้นภาระทางทหาร ไม่มีความประพฤติเสียหาย
5. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
6. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
7. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8,สด.43) 1 แผ่น
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 แผ่น
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี
7. ประวัติส่วนตัว (Resume) และใบผ่านงาน (ถ้ามี)

การสอบคัดเลือกและการฝึกอบรม
หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว จะต้องเตรียมตัวเข้ารับการสอบและอบรม ดังนี้
1. การสอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์ , คณิตคิดเร็ว , ความรู้ทางด้านช่าง และการเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น)
จะต้องได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน โดยจะประกาศผลสอบในวันเดียวกัน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเวลาไม่เกิน 15 นาที
ลุกนั่ง (Sit Up) ต่อเนื่อง 25 ครั้ง และ ดันพื้น (Push Up) ต่อเนื่อง 35 ครั้ง และตรวจรอยสักบนร่างกาย
3. สอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ IM ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ ทั่วไป การปรับตัว
วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ก่อนเดินทาง
และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ฝึกอบรมแบบอยู่ประจำในศูนย์ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติ ระเบียบวินัย การดำเนินชีวิต และการฝึกปฏิบัติงาน
ใช้เวลาอบรมประมาณ 4 เดือนต่อรุ่น


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 10,945 บาท

- ค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท - ค่าตรวจสุขภาพ 1,850 บาท

- ค่าขอวีซ่า 1,635 บาท - ค่าสมาชิกกองทุนฯ 500 บาท

- ค่าถ่ายรูป 160 บาท - ค่าพจนานุกรมญี่ปุ่น 900 บาท

ค่าจ้างและค่าตอบแทน

- ค่าจ้างประมาณเดือนละ 90,000 เยน หรือประมาณ 28,800 บาท / เดือน (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 31 บาท)

- เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบตามกำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพดังนี้
ระยะเวลาการฝึกงาน 3 ปี ประมาณ 192,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 64,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการเปิดรับสมัคร สามารถติดตามได้ที่ http://www.overseas.doe.go.th
โทรศัพท์ 02-2451021 02-2459428 (ในวันและเวลาราชการ)