ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่15 มีนาคม 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน จัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานขึ้นแทน โดยสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาไดมีพระราชกฤษฏีการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผลบังคับใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2535 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดยะลา ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2536 โดยมีที่่ตั้งเดิมอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของกระทรวงมหาไทยเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 เป็นผลให้สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดยะลา ไปสังกัดกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 และสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2537 มีผลบังคัยใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนาน 2537 ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 2) และย้ายมาอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลายังมีหน่วยงานในสังกัด ประจำอยู่ตามอำเภออีก 1 แห่ง คือสำนักงานจัดหางานอำเภอเบตง และกำกับดูแล การบริหารราชการส่วนกลาง 1 หน่วยงาน คือ ด่านตรวจคนหางานเบตง

สำนักงานจัดหางานอำเภอเบตง เดิมตั้งอยู่ ณ ที่่ว่าการอำเภอเบตง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2538 และได้หยุดให้บริการชั่วคราวในปี 2540 ต่อมา เดือนธันวาคม 2547 ได้เปิดดำเนินการอีกครั้ง โดยใช้สถานที่ ด่านตรวจคนหางานเบตง เป็นสถานที่ใหบริการ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นศูนย์จัดหางานจังหวัดยะลา ตามโครงการศูนย์จัดหางานสาขา 4 ชุมชน โดยมีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา