วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564" Full Employment for all Ages 2021


พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการจัดหางานการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็วประหยัดและให้การคุ้มครองแรงงาน

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม

3.พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ

4.พัฒนาระบบบริหารจัดกางานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล


ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ มุ่งผลฤทธิ์