กกจ. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
รองอธิบดี กกจ. ร่วมบรรยาย หัวข้อ  “การจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจัดหางาน” จังหวัดตาก
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
ก.แรงงาน ประชุม คกก. ที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 3/2562

 1 2 3 >  Last ›