รมว.แรงงานเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน ม.83 ตามมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมง
การประชุมพิจารณาร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการจ้างคนต่างด้าว  การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน และการแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....
กระทรวงแรงงาน  ประชุมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
กรมการจัดหางาน หารือการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรสาคร
รองอธิบดี กกจ. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 20/2561

 1 2 3 >  Last ›