นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นวิทยากรในการสัมมนา หัวข้อ “ค่าตอบแทนหรือประสบการณ์ เด็กฝึกงานจะไปทางไหน”
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกา ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 1 2 3 >  Last ›