วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

บริหารการทำงานของคนต่างด้าวอย่างมีระบบ ครบถ้วนข้อมูลข่าวสาร บริการประทับใจ

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริหารการทำงานของคนต่างด้าว
  • พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
  • จัดระบบทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคนต่างด้าว