ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เร่งสางปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน ก.แรงงาน ขอ ครม.ไฟเขียวให้แรงงาน ตาม MoU และ ต่างด้าวที่ทำงานไป-กลับ ชายแดนกว่า 1 แสนคน อยู่ต่อและทำงานในไทย New
ก.แรงงาน ยืดอายุให้ต่างด้าวทำงานได้อีก 3 เดือน
กกจ. ออกหนังสือด่วน “ประกาศข้อสั่งการ” OSS ป้องกัน COVID-19
กรมการจัดหางาน ปรับรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติครม. วันที่ 20 ส.ค. 62
ก.แรงงาน ถก Great Wall Motors (GWM) เร่งรัด แผนจ้างงาน ดึงเชื่อมั่นต่างชาติ เผยสถานการณ์ดีครึ่งปีหลัง
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลกระทบถึงสิทธิ กลับไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
กระทรวงแรงงาน ประกาศมาตรการรับมือแรงงานไทยที่ร้องขอกลับประเทศ จากโรคโควิด-19 (Covid-19)
“รมว.แรงงาน” แนะนายจ้างใช้ MOU จ้างต่างด้าวผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย
กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
กกจ. เร่งปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
กรมการจัดหางาน แจ้ง.. นายจ้าง ขอรับบริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว MOU ได้ที่ สำนักงานฯ เขตพื้นที่ พร้อมย้ำ ! จนท. ให้บริการยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล
กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา - ไทย ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
อธิบดีกรมการจัดหางาน และรองอธิบดี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าววันแรก
แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา รีบต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พิจารณาเตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 2 รอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล รอบแรก 3 เดือน เริ่ม มกราคม 2563
 1 2 3 >  Last ›