ภารกิจของหน่วยงาน

การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว

การดำเนินงาน

  • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกจากการทำงานของคนต่างด้าว
  • จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
  • ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ
  • ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ
  • ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
  • วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปาตามกฎหมาย
  • จัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ NGOs