มาตรา 44 ของ คสช. ให้ชะลอการบังคับใช้พรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวเรื่องอะไร นานเท่าใด


มาตรา 44 ผ่อนผันให้ชะลอการลงโทษจำนวน 180 วัน (1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2560) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ใน 4 มาตรา ดังนี้

  1. มาตรา 101 แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
  2. มาตรา 102 นายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน
  3. มาตรา 119 แรงงานต่างด้าวไม่แจ้งการทำงานจำเป็นเร่งด่วนต่อนายทะเบียน
  4. มาตรา 122 นายจ้างรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >