คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ และข้ามประเภทงานได้หรือไม่


  • - แรงงานนำเข้า MOU เปลี่ยนนายจ้างได้หากเข้ามาทำงานก่อนวันที่ 16 ส.ค. 2559
  • - แรงงานนำเข้า MOU เข้ามาทำงานหลังวันที่ 16 ส.ค. 59 เปลี่ยนนายจ้างได้ต้องเข้าเงื่อนไข 5 ข้อ ดังนี้
  1. นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
  2. นายจ้างล้มละลาย
  3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
  4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วนการคุ้มครองแรงงาน
  5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >