คนต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ประเภททั่วไป (บัตรหมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ (บัตรหมดอายุวันที่ 30 พ.ย. 60) ต้องทำอย่างไร


กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนบัตรหมดอายุ ดังนี้

  • - แรงงานเมียนมาต้องไปพิสูจน์สัญชาติใน 5 จังหวัด 6 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 2 ศูนย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ศูนย์ จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์ จังหวัดตาก 1 ศูนย์ จังหวัดระนอง 1 ศูนย์ โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 310 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วนำหลักฐานเอกสารไปขอหนังสือรับรองจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่ 1 – 10) เพื่อเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวต้องไปตรวจสุขภาพ จากนั้นให้มายื่นขออนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (สจก.พื้นที่ 1 – 10) ในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงาน ต่างด้าว
  • - สำหรับแรงงานลาวและกัมพูชาอยู่ระหว่างการประสานกับประเทศต้นทางว่าจะเข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติได้เมื่อใด

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU เรียกดูข้อมูล
แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
มีวีซ่าหมดอายุ สามารถต่อวีซ่า แล้วมาขอใบอนุญาตได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
ลูกจ้างต่างด้าวมีบัตรผ่านแดน จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร เรียกดูข้อมูล
 1 2 >