ต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566

 

ประชาสัมพันธ์

เตรียมตัวให้พร้อม 1 พ.ย. 65 ต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ คนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 หากประสงค์ทำงานต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5) พร้อมเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุไม่เกิน 120 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2565 - 13 ก.พ. 2566 (ยื่นผ่านระบบออนไลน์) ทั้งนี้ จะแจ้ง Link ให้ทราบอีกครั้ง (โปรดเตรียมเอกสารแนบตามรายละเอียด บต.50 อ.5 ไปพลางก่อน)
กลุ่มที่ยังไม่ได้ไปทำเล่ม PASSPORT และ VISA ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนมาขอต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน