ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ความเป็นมาของกรมการจัดหางาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 มกราคม 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536

31 สิงหาคม 2475 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พ.ศ.2475 ขึ้นบังคับใช้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ มีคนว่างงานมาก พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สิทธิกับเอกชนที่จะจัดตั้งสำนักงาน เพื่อรับจัดหางานให้แก่ประชาชนและสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

23 พฤษภาคม 2476 ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแผนกจัดหางานในกองทะเบียนกรมปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการจัดหางานของเอกชน และของสำนักจัดหางานกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ประชาชน

9 ธันวาคม 2476 โอนแผนกจัดหางานในกรมปลัด กระทรวงมหาดไทยมาขึ้นกับกระทรวงเศรษฐการ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่างานจัดหางานเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับด้านเศรษฐกิจมากกว่ากิจการทะเบียน

  • พ.ศ.2477 ยกฐานะแผนกจัดหางานข้นเป็นกองกรรมกร สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐกร
  • พ.ศ. 2481 กองกรรมกรถูกยุบเป็นแผนกกรรมกรสังกัด กระทรวงเศรษฐกร เนื่องจากการว่างงานได้ลดน้อยลง
  • พ.ศ. 2484 แผนกกรรมกรย้ายไปสังกัดกองอาชีพสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2490 ยกฐานะเป็นกองกรรมกร สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็นกองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2505 ยกฐานะเป็นส่วนแรงงาน เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
  • พ.ศ. 2508 ยกฐานะเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาตม 2508
  • พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ให้โอนอำนาจหน้าที่ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยและของเจ้าหน้าที่และบรรดากิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในสำนักงานแรงงานจังหวัด ไปเป็นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 ให้โอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน ของกรมแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการจัดหางาน กองงานคนต่างด้าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศไปเป็นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

  • 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้

ในปี2536 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 8) ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และมีหน่วยงานในสังกัดคือ กรมประชาสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกัน และสำนักงานปลัดกระทรวง แลได้มีพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด ไปสังกัดกรมการจัดหางาน ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดเป็น สำนักงานจัดหางาน

ในปี พ.ศ.2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกันจัดตั้งเป็นกระทรวงแรงงานและผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ให้กรมการจัดหางานอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงาน ภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 และกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นเป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2538 ให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่ประชาชน คนหางานทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและแรงงานต่างชาติ การอนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน หรือฝึกงานต่างประเทศ บริการรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ การอบรมคนหางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน และปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโอนส่วนราชการอัตรากำลังและงบประมาณกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ไปเป็นสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2 ตั้งอยู่เลขที่ 48-48/1 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 5 เขต ดังต่อไปนี้

1. เขตจอมทอง

2. เขตทุ่งครุ

3. เขตบางขุนเทียน

4. เขตบางบอน

5. เขตราษฎร์บูรณะ