วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงทุกวัยภายในปี 2564"

Full Employment for all Ages 2021

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มครองแรงงาน

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม

3.พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล