ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางาน มีภารกิจหน้าที่ดังนี้

1.บริการจัดหางานในประเทศ

2.บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

3.การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

4.การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

5.การคุ้มครองคนหางาน