โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗(๑)

โครงสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ

จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มส่งเสริมการมีงานทำ

นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวสุภาพร อู่วิเชียร นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ

นางภัทรวดี ชญช์ชัยภัทร เจ้าพนักงานแรงชำนาญงาน

พนักงานราชการ ๔ อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว ๑๑ อัตรา

พนักงานจ้างเหมา ๗ อัตรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พุทธเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ ๑ อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว ๔ อัตรา

พนักงานจ้างเหมา ๑ อัตรา

พนักงานขับรถ(จ้างเหมา) ๓ อัตรา

พนักงานทำความสะอาด(จ้างเหมา) ๒ อัตรา