ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน

ให้บริการจัดหางานส่งเสริมการจัดหางานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้บริการแนะแนวอาชีพประสานงานรับงานไปทำที่บ้านควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและดูแลคุ้มครองคนหางาน สำนักจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บริการประชาชน ดังนี้

1. บริการจัดหางานในประเทศ

  • บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
  • จัดหางานให้นักเรียน / นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน(Part Time)
  • จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
  • ให้บริการแก่นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานทุกระดับ โดยแจ้งตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานฯ
  • จัดงานนัดพบแรงงาน
  • ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ
  • ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ
  • จัดหางานเคลื่อนที่
  • บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
  • จัดหางานเคลื่อนที่
  • บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
  • เผยแพร่ข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ / เอกชน

2. บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดย

  • พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานในพื้นที่
  • พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
  • รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน
  • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
  • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re - Entry Visa)
  • เป็นศูนย์ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
  • รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. ควบคุม ดูแล การทำงานของคนต่างด้าว

  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งสืบสวน สอบสวนหาเบาะแส ตรวจสอบ ตรวจค้น ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างซึ่งกระทำผิดกฎหมาย
  • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน / ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงานท้องที่และสถานที่ในการทำงาน / ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน / รับแจ้งคนต่างด้าวเข้า ย้าย ออกจากงาน / คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
  • จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
  • ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. งานแนะแนวอาชีพ / การประกอบอาชีพอิสระ

  • ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
  • บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
  • จัดวันแนะแนวอาชีพ
  • ศูนย์บริการจ้างงานระยะสั้น / ศูนย์บริการรับงานไปทำที่บ้าน
  • สัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา
  • บริการให้คำแนะนำปรึกษา / บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  • ให้บริการส่งเสริม การรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. งานคุ้มครองคนหางาน

  • รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือในประเทศ / ต่างประเทศ
  • การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและในประเทศ
  • สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด