พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จาก website สำนักงาน ก.พ.ร.  >>Click!<<

FILE PDF