นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี

    


            นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี
         จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน


 การศึกษา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ บัณฑิต

 การอบรม

- การบริหารการเปลี่ยนแปลงนักบริหาร ระดับกลาง กระทรวงแรงงาน

- นักจัดหางาน ระดับกลาง กรมจัดหางาน

- ผู้กำกับการ สำนักงานตำตรวจแห่งชาติ

 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

- หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

- หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

- หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

- ปัจจุบัน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน