สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   บต23
   หนังสือรับรองตัวเองกรณีเป็นายจ้างตัวเอง
   คำขอรับหลักประกันคืน
   แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการแจ้งแรงงานต่างด้าวเดิม
   แบบ คร.2 จ้างเด็กอายุตำกว่า 18 ปี
   แบบ แจ้งออก ตท.10
   หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
   หนังสือมอบอำนาจ (บุคคลธรรมดา)
   หนังสือรับรองการจ้าง
   ตท.2 แบบขอรับใบอนุญาตทำงาน
   ตท.1 แบบขอรับใบอนุญาตทำงาน
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13(2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 การเปลี่ยน/เพิ่มตำแหน่ง/นายจ้าง
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 การเปลี่ยน เพิ่ม ย้าย สำนักงาน
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11