ประวัติความเป็นมา


พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ . ศ . 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2545
หมวด 15 มาตรา 34 กำหนดให้กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และในมาตรา 35 กำหนดให้มี 6 ส่วนราชการ ได้แก่
• สำนักงานรัฐมนตรี
• สำนักงานปลัดกระทรวง
• กรมการจัดหางาน
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• สำนักงานประกันสังคม
ต่อมา รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และประกาศในราชกิจจา - นุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป กฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดภารกิจของแต่ละส่วนราชการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
สำนักงาน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537
และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงแรงงาน เมื่อ พ.ศ.2545