ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๖ ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และประกอบด้วยส่วนราชการคือ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

ปัจจุบันสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก หลังใหม่ ชั้น ๑