โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

บริหารงานโดย จัดหางานจังหวัดนครนายก

แบ่งเป็น 2 ฝ่าย

1.กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ แยกเป็น

1.1 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

- งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ

- งานแนะแนวอาชีพ

1.2 งานต่างด้าว

2.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป