ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

สืบเนื่องจากในอดีต การให้การศึกษาอบรมด้านแรงงานจากสถาบัน มูลนิธิ และองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นไปโดยอิสระและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลและประสานงานให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์และถูกต้องแก่ผู้ใช้แรงงาน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

กระทรวงมหาดไทย จึงได้นำเสนอเรื่อง "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงาน ความช่วยเหลือด้านการศึกษา อบรมแรงงาน" ซึ่งจัดทำโดยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2523

คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดแนวทางและพิจารณาในการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การให้การศึกษาอบรมแรงงานจากองค์การแรงงานเอกชนต่างประเทศอีกครั้ง

นายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอให้จัดตั้งองค์กรกลางในรูปของคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักการในการควบคุมการแทรกแซงรับความช่วยเหลือ การให้การศึกษาอบรมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมการดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ขององค์การดังกล่าว และมีคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2523 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้น

กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2523 ออกคำสั่งที่ 129/2524 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2524 แต่งตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การต่างประเทศ" โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงาน ขององค์การต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ 2 ประการ

ประการแรก มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและหลักการในการควบคุมการแทรกแซงการให้ความช่วยเหลือและการอนุญาตเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ตลอดจนติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การดังกล่าวด้วย และให้รับผิดชอบไปถึง การดำเนินการขององค์การเอกชนต่างประเทศต่อกลุ่มพลังอื่น ๆ

ประการที่สอง มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานนี้ได้ตามความจำเป็น

คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายและหลักการในการควบคุมการแทรกแซงการให้ความช่วยเหลือ และการอนุญาตเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การต่างประเทศลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ในประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยให้ยกเลิกระเบียบเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)

ปัจจุบัน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศต่อจากกระทรวงมหาดไทย โดยในระยะแรกการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด

คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ในประเทศไทย พ.ศ. 2535 และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ ในปัจจุบัน ขึ้นใช้จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชน ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
 2. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การต่างประเทศลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543

สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานของ องค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือรองปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมวิเทศสหการ ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสำนักงานตำรวจสันติบาล และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่

 1. พิจารณาอนุญาตการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ
 2. พิจารณาอนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศตั้งสำนักงานในประเทศไทย
 3. พิจารณาอนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
 4. พิจารณาอนุญาตจำนวนตำแหน่ง และลักษณะงานของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานให้กับองค์การ เอกชนต่างประเทศและในสำนักงานภูมิภาค
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 6. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการ ในกรณีต่าง ๆ นั้น ยังจะต้องคำนึงถึง :

 1. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
 2. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
 3. วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศนั้น ๆ
 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

องค์การเอกชนต่างประเทศ หมายความถึง สถาบัน องค์การ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลต่างประเทศที่เป็น เอกชน หรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ

การดำเนินงาน หมายถึง การขอจัดตั้งสำนักงานหรือดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนไม่ว่าในรูปของการให้การ สนับสนุนทางการเงิน การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ การบริจาค การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วิชาการและเทคโนโลยีหรือ การช่วยเหลือสนับสนุนอื่นใดแก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล และหรือส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย หรือประเทศอื่นในภูมิภาคนี้

สำนักงานภูมิภาค หมายความว่า สำนักงานขององค์การเอกชน ต่างประเทศหรือสำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล และหรือส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย หรือประเทศอื่นในภูมิภาคนี้

คุณสมบัติขององค์การเอกชนต่างประเทศที่จะเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย มีดังนี้

 1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศนั้น หรือมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ของประเทศภูมิลำเนานั้น
 2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร หรือมุ่งหวังผลทางการเมือง
 3. มีกิจกรรมและการดำเนินงานซึ่งไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ไม่มีประวัติพฤติกรรม หรือมี/เสนอโครงการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ
 5. มีวัตถุประสงค์ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการแก่ประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา และความมั่นคงของรัฐบาลไทย ทั้งนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือภาครัฐบาลหรือเอกชนของไทยด้วยก็ได้
 6. อำนวยประโยชน์อย่างแท้จริงและคุ้มค่าแก่ประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องมีการแสดงฐานะการเงินอันหมายถึง งบประมาณ รายได้ และแหล่งที่มา รวมทั้งงบประมาณความช่วยเหลือที่จะจัดสรรสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย
 7. ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลไทย และอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ในการนำข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ในต่างประเทศจักต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

การขออนุญาตเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย องค์การเอกชนต่างประเทศจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณา การดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 1. กรณีที่องค์การเอกชนต่างประเทศขอเข้ามาตั้งสำนักงาน และหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงาน ในสำนักงาน
 2. กรณีที่องค์การเอกชนต่างประเทศไม่ได้เข้ามาดำเนินงานเอง เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน การเงินหรืออื่น ๆ ให้ผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือยื่นขออนุญาตแทนได้
 3. กรณีที่องค์การเอกชนต่างประเทศประสงค์จะขอเข้ามาดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย
 4. กรณีองค์การเอกชนต่างประเทศนั้นไม่ได้จัดประชุมสัมมนาเอง เพียงแต่ให้ ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออื่น ๆ ในการจัดประชุมสัมมนา ให้ผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือยื่นขออนุญาตแทนได้ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

หน้าที่ขององค์การเอกชนต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานจากคณะกรรมการ ตามระเบียบนี้แล้ว จะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานขององค์การเอกชน ต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนด
 2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการไทยที่เกี่ยวข้อง และ ไม่ขัดต่อ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
 3. ดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานที่ได้รับอนุญาต จะดำเนินกิจการใดนอกเหนือจากที่ อนุญาตไว้ไม่ได้
 4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกระยะเวลาหกเดือน
 5. ในกรณีที่ระยะเวลาตามโครงการหรือแผนงาน ซึ่งองค์การเอกชนต่างประเทศได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการสิ้นสุดลงให้องค์การฯ รายงานให้คณะกรรมการทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่โครงการ หรือแผนงานสิ้นสุดลง

การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน องค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประสงค์ จะขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ดำเนินงานต่อไปได้จนกว่า คณะกรรมการ จะสั่งไม่อนุญาต

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและข้อปฏิบัติขององค์การเอกชนต่างประเทศ

 1. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร หรือมุ่งหวังผลทางการเมือง มีกิจกรรม และการดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอัดดีของประชาชน
 2. มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของรัฐบาลไทย
 3. มีการดำเนินงานที่อำนวยประโยชน์อย่างแท้จริงและคุ้มค่าแก่ประเทศไทย
 4. การดำเนินงานไม่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น อันอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
 5. องค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลไทย และอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ในการนำข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ใน ต่างประเทศจักต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

 1. เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 2. ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุญาต
 3. ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
 4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุก 6 เดือน
 5. ยื่นขอต่ออายุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน

การอุทธรณ์ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่อนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศเข้ามาดำเนินงานไม่อนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานและหรือสำนักงานสาขาหรือ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตองค์การเอกชนต่างประเทศผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีถือเป็นที่สุด

การทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานให้กับองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ก่อนจึงจะทำงานได้

มาตรการควบคุม มีดังนี้

 1. กรณีองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงาน กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบนี้หรือในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น คณะกรรมการ อาจมีหนังสือเตือนเพื่อให้องค์การเอกชนต่างประเทศนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลา ที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือนเสียก่อนได้
 2. หากองค์การเอกชนต่างประเทศยังไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือนหรือ การฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง คณะกรรมการมีอำนาจสั่ง ระงับการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้หรือเสนอ ต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้ ้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานให้กับองค์การเอกชนต่างประเทศ หรือในสำนักงานภูมิภาค หรือสำนักงานสาขาออกจากประเทศไทย หรือยุติการดำเนินงานใด ๆ ก็ได้ โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ (NGOs) ซึ่งได้แก่ องค์การเอกชนต่างประเทศ (รวมถึงองค์การเอกชนไทยที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออื่น ๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ) และองค์การเอกชนไทยต่างมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวต่อกรณีปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยดำเนินงานเพื่อการลดปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา และความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจมีพฤติการณ์แอบแฝงในการสนับสนุน ชี้นำ และ/หรือให้คำปรึกษา ในกรณีปัญหาต่าง ๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการเรียกร้องระหว่างประชาชนกับรัฐบาล อาทิ ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาแรงงาน ปัญหา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ บางกรณีมีการเคลื่อนไหวเข้าไป เกี่ยวข้องกับกิจการภายในประเทศของประเทศอื่น ๆ ถึงแม้ว่าความเคลื่อนไหวนั้น จะสอดรับกับกระแสสังคมของโลกก็ตาม แต่ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในบางกรณีองค์การเหล่านี้อาจมีพฤติการณ์แอบแฝงเพื่อกระทำการอันขัดต่อศีลธรรม อันดีของสังคม และ/หรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำการใด ๆ อันอาจจะเป็นการเสื่อมเสีย ชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศได้ ดังนั้น การกำหนดนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะสามารถกำกับ ดูแลการดำเนินงานขององค์การเอกชน (Non – Government Organizations) เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสม และนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตลอดจนประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดแก่ประชาชน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ