วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

การดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย

ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปว่า บทบาทขององค์การพัฒนา เอกชน หรือ NGOs (non – governmental Organizations) ได้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยในหลากหลายกิจกรรม หลายพื้นที่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่นับวันจะทวีความสำคัญที่เด่นชัดมากขึ้น ทั้งในลักษณะของการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ/องค์การในท้องถิ่นกับองค์การพัฒนาเอกชนอื่น

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในฐานะที่มีหน้าที่ในการดูแลให้การดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย

มีความเหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและเป็นไปภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยเการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541 และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยและการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย พ.ศ. 2543 จึงขอให้องค์การเอกชนต่างประเทศที่จะเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยหรือให้ความช่วยเหลือแก่องค์การเอกชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรหรือผลทางการเมือง หรือองค์การเอกชนที่เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย จะต้องยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศก่อน ยกเว้นองค์การที่เข้ามาดำเนินงานตามความต้องการของรัฐบาลไทยหรือภายใต้ความตกลงกับรัฐบาลไทย ซึ่งได้ทำไว้ก่อนที่ระเบียบดังกล่าวจะประกาศใช้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ กองงาน- คนต่างด้าว ซึ่งมีฝ่ายคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ซึ่งมีฐานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ในการบริการให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการยื่นขออนุญาต ข้อพึงปฏิบัติเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรายละเอียด และสรุปข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาอนุญาตแล้ว จะออกใบอนุญาตให้แก่องค์การเอกชนต่างประเทศไว้เป็นหลักฐานว่า องค์การได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานอย่างถูกต้องภายใต้การรับรองของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และฝ่ายเลขานุการจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมรายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในอันที่จะร่วมมือ ประสานประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป