อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาอนุญาตการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ
  2. พิจารณาอนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศตั้งสำนักงานในประเทศไทย
  3. พิจารณาอนุญาตให้องค์การเอกชนต่างประเทศตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
  4. พิจารณาอนุญาตจำนวนตำแหน่ง และลักษณะงานของคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานให้กับองค์การ เอกชนต่างประเทศและในสำนักงานภูมิภาค
  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  6. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้