ภารกิจของหน่วยงาน

 1. ช่วยเหลือ ให้การศึกษา และพัฒนาเด็กและเยาวชน
 2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 3. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ และคนพิการซ้ำซ้อน
 5. สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์ข้อมูลข่าวสารค้นคว้าวิจัย
 6. สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บรรเทาทุกข์ ดูแลชนกลุ่มน้อย ช่วยเหลือผู้อพยพ
 7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์
 8. พัฒนาด้านสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน
 9. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สัตว์ป่า ส่งเสริมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ช่วยเหลือผู้ยากจนให้ช่วยเหลือตนเองได้
 11. ส่งเสริมจริยธรรม
 12. พัฒนาอาชีพและทรัพยากรมนุษย์
 13. ส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิม กิจกรรมสาธารณะกุศล และภูมิปัญญาชาวบ้าน
 14. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในศาสนาอิสลาม
 15. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนและยุวมุสลิมในประเทศไทย
 16. ช่วยเหลือในการเก็บกู้ระเบิด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด