การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร


คนต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศต้องไปติดต่อขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant-B ที่สถานทูตไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวพำนักอยู่ และเมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วให้ติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานของกรมการจัดหางานที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้แก่ ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และในต่างจังหวัดติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยให้ยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.1 ซึ่งติดต่อขอรายละเอียดพร้อมแบบคำขอได้ที่สำนักงานดังกล่าว หรือจาก “wp.doe.go.th” หลังจากกรอกแบบคำขอ ตท.1 พร้อมยื่นเอกสารประกอบคำขอเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะทราบผลการอนุญาตทำงานภายใน 7 วันทำการ โดยคนต่างด้าวและนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการอาจมอบอำนาจให้พนักงานคนไทยดำเนินการยื่นคำขอแทนได้ และเมื่อ คนต่างด้าวได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ คนต่างด้าวต้องไปรับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง

หากคนต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศไปติดต่อขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant-B ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศพร้อมแสดงเอกสารการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการและสัญญาจ้างคนต่างด้าวรับเข้าทำงานแล้ว หากยังไม่ได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant-B อีก และสถานทูตไทยยังต้องการหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานจากกระทรวงแรงงาน จึงต้องให้นายจ้างดำเนินการยื่นแบบคำขอ ตท.3 พร้อมแสดงเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ยื่นได้ที่สำนักงานของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ โดยนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการอาจมอบอำนาจให้พนักงานคนไทยดำเนินการยื่นคำขอแทนได้ แล้วสำนักงานฯ จะออกหนังสือแจ้งผลพิจารณาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานภายใน 7 วันทำการ หลังจากนายจ้างได้รับหนังสือแจ้งผลพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานได้แล้ว จึงส่งไปให้คนต่างด้าวที่อยู่ในต่างประเทศนำไปที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นเพื่อยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant-B และเมื่อคนต่างด้าว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้ว คนต่างด้าวหรือผู้รับมอบอำนาจต้องไปติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมแสดงเอกสารตามที่กำหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวที่สำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณานั้น และคนต่างด้าวจะได้รับเล่มใบอนุญาตทำงานภายใน 3 วันทำการ โดยในวันที่รับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวต้องไปรับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จาก “www.doe.go.th” แล้วเข้าเมนู “เกี่ยวกับกำรขอทำงาน”


คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ เรียกดูข้อมูล
สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง เรียกดูข้อมูล
แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ต้องปฏิบัติอย่างไร? เรียกดูข้อมูล