สัญญาจ้างประเทศฮ่องกง [สำหรับผู้ช่วยงานบ้านที่จัดหามาจากต่างประเทศ]
   สัญญาจ้างประเทศลิเบีย
   สัญญาจ้างประเทศมาเลเซีย
   สัญญาจ้างประเทศกาตาร์
   สัญญาจ้างประเทศซาอุดิอาระเบีย
   สัญญาจ้างประเทศโอมาน
   สัญญาจ้างประเทศคูเวต
   สัญญาจ้างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
   สัญญาจ้างประเทศสิงคโปร์
   สัญญาจ้างกลาง
   ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สมัคร IM
   แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น
   แบบฟอร์มเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์
   แบบฟอร์มสมัครโครงการ
   แบบฟอร์มสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น [โครงการ IM]

   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส กรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 2
   แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนออื่นๆ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองอธิบดีกรมการจัดหางาน
   แบบฟอร์มการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน
   แบบฟอร์มการจัดทำผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อประเมินระดับชำนาญงาน)